معاون غذا وداروی دانشکده علوم پزشکی نیشابور از برگزاری جلسه نحوه تجویز وتوزیع قرص فاویپیراویر در بیماران کرونایی سرپایی خبرداد.

دکتر هادی حسین زاه در گفتگو با وب دا بیان کرد: جلسه ای درخصوص نحوه تجویز وتوزیع قرص فاویپیراویر با حضور مسئولین داروخانه درمانگاه امام رضا (ع) ونماینده معاونت درمان برگزار گردید.

 دکتر مهین شورورزی مدیر دارو وفرآورده های بیولوژیک افزود: دراین جلسه مقررشد پزشکان متخصص عفونی، داخلی وطب اورژانس با تکمیل فرم مربوط به بیماران سرپایی کرونایی وبا اولویت بندی نسبت به تجویز قرص مذکور اقدام نموده وتوزیع قرص فاویپیراویرتوسط درمانگاه امام رضا(ع) صورت گیرد.

 

دراین جلسه معاون غذا ودارو، دکتر صارمی مسئول داروخانه درمانگاه امام رضا (ع) و نماینده معاونت درمان وکارشناسان معاونت غذا و دارو حضور داشتند.