سرپرست معاونت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی نیشابوراز پایش باقیمانده آفت‌کش‌ها، فلزات سنگین و نیترات در محصولات کشاورزی خبر داد.  

دکتر هادی حسین زاده در گفتگو با وب دا گفت: جهت اندازه گیری باقیمانده آفت کش ها، فلزات سنگین، نیترات، سرب وکادمیوم محصولات کشاورزی، به صورت ماهانه توسط کارشناسان اداره نظارت برموادغذایی از این محصولات نمونه برداری انجام می گردد.

کارشناس اداره نظارت برموادغذایی ادامه داد: آفت‌‌کش‌ها ماده یا مخلوطی از مواد هستندکه به منظور پیش گیری از به وجود آمدن ، از بین بردن، دورکردن و یا کاهش تعداد آفات استفاده می شوند. آفت کش ها بطورگسترده درمهارآفت های کشاورزی مانند حشرات، کنه ها، قارچ ها، باکتری ها، علف های هرز همچنین جانوران موذی مورد استفاده قرار می گیرند. آفت کش های سنتزی ازهمان اوایل مصرف به علت تاثیری که درسلامت انسان دراثر مصرف موادغذایی آغشته با این موادشیمیایی دارند موجب نگرانی بوده است . کودها یا حاصل خیزکننده ها نیز جهت تقویت و غنی سازی خاک به منظور تولید حداکثری محصولات زراعی و باغی به محل کشت اضافه می شوند.

مهندس دهنوی افزود: با توجه به استفاده ازآفت کش ها وحاصل خیزکننده ها درتولید محصولات کشاورزی به منظور افزایش حجم وکیفیت تولید محصولات و احتمال استفاده بی رویه و نادرست از این نهاده ها ، کنترل پسماند و بقایای سموم وکودهای کشاورزی درمحصولات زراعی و باغی ضروری به نظر می رسد.

سرپرست معاونت غذا و دارو خاطر نشان کرد: با توجه به تعریف امنیت غذایی، توجه متوازن به تولید محصول کافی وسالم ، لزوم توجه به تولید محصول سالم از مزرعه تا سفره را بیش از پیش نمایان می سازد. بنابراین پایش میزان بقایای آفت کش ها وحاصل خیزکننده های به کار رفته در تولید محصولات کشاورزی به علت اثر آن برسلامت آحاد جامعه حائز اهمیت است. لذا به دلیل تاثیر سوء این مواد در بدن وکنترل مقادیر مجاز استفاده از سموم درمحصولات کشاورزی به صورت هر ماه  نمونه‌برداری جهت اندازه گیری باقیمانده آفت کش ها ، فلزات سنگین ، نیترات ، سرب وکادمیوم از محصولات کشاورزی انجام گردیده ونمونه ها جهت آزمون به آزمایشگاه ارسال می گردد.