رئیس آزمایشگاه معاونت غذا و دارو از تجهیز آزمایشگاه کنترل کیفی معاونت غذا و دارو به یک دستگاه اسپکتروفتومتر خبر داد  

مهندس الهه کارگزار در گفتگو با وب دا بیان کرد: به همت و مساعدت دکتر محسن عظیمی نژاد ریاست محترم دانشکده علوم پزشکی نیشابور، آزمایشگاه کنترل کیفی معاونت غذا و دارو موفق به خرید یک عدد دستگاه اسپکتروفتومتر با قابلیت تنظیم طول موج 190تا 1100 نانومتر شد.

رئیس اداره آزمایشگاه کنترل معاونت غذا و دارو در ادامه گفت: اسپکتروفتومترها ، با عبور طول موج های مشخص از انرژی تابشی (نور) از یک ماده مورد تجزیه ، غلظت آن را در یک محلول تعیین می کنند و ما می توانیم با داشتن نمونه مربوطه غلظت ماده مورد نظر را در محصول مشخص نمائیم. از جمله موادی که در محصولات غذایی جهت ماندگاری و کاهش بار میکروبی افزوده می شود می توان به (سوربات پتاسم و بنزوات سدیم ) اشاره نمود که می توان با این دستگاه غلظت و مقدار آن را در محصول اندازه گیری کرد.

مهندس کارگزار بیان کرد: با توجه به خریداری این دستگاه ما می توانیم بعد از انجام صحت و سقم آزمون و تصدیق انجام شده و مهارت آزمایی با نمونه مجهول ارسالی از سازمان غذا و دارو ، کار خود را بر روی نمونه های مختلف شروع کنیم.

وی در پایان با تاکید بر وجود این دستگاه افزود: میتوانیم نظارت دقیق تری بر آزمایشگاه های همکار و محصولات غذایی و آشامیدنی داشته باشیم .