بسم الله الرحمن الرحیم

با توجه به انتشار مطلبی در خصوص باز نکردن درب مرکز خدمات جامع سلامت چکنه توسط نگهبان به نشانه اعتراض به عملکرد دولت مطالب زیر جهت اطلاع همشهریان عزیز اعلام می گردد.

  • مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی چکنه که مجاورت بخشداری در این شهر واقع شده است به صورت شبانه روزی به 2634 نفر جمعیت شهر چکنه و روستاهای اطراف آن خدمت ارائه می نماید.
  • مرکز مورد بازدید که توسط بنیاد علوی ساخته شده است، در حال حاضر به بهره برداری نرسیده و جهت حفظ فضای ساختمانی مرکز فقط نگهبان بصورت شبانه روزی در آن جا حضور دارد.
  • طی هماهنگی رئیس محترم شورای شهر چکنه با نگهبان مرکز مورد بازدید(نه با معاونت بهداشت) مقرر بوده است که ساعت 10 صبح از مرکز فوق بازدید به عمل آید ولی به علت جابجایی برنامه های تیم بازدید کننده این بازدید در ساعت 15:20 انجام شده و اطلاع رسانی مجدد جهت تغییر زمان بازدید با نگهبان صورت نگرفته است.
  • نگهبان مرکز پس از مطلع شدن از حضور تیم بازدید کننده جهت باز کردن درب مرکز اقدام نموده و نه تنها هیچ گونه اعتراضی از جانب نگهبان صورت نگرفته است بلکه به جهت تاخیر چند دقیقه ای جهت باز کردن درب مرکز از تیم بازدید کننده عذر خواهی نموده است.

 

روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیشابور