سرپرست گروه سلامت خانواده از برگزاری اولین کمیته دانشگاهی مرگ و میر نوزادان در سال 99 در دفتر معاون بهداشت خبر داد.

فاطمه بوژآبادی در خصوص اهمیت برگزاری این کمیته گفت: میزان مرگ ومیر نوزادان یکی از مهمترین شاخص هایی است که به عنوان توسعه پایدار کشورها به کار برده می شود به همین دلیل برگزاری کمیته مرگ ومیر نوزادان یکی از اولویت های مهم در گروه سلامت خانواده در حوزه معاونت بهداشتی  است.

وی در ادامه عنوان نمود: میزان مرگ نوزاد در دانشکده علوم پزشکی نیشابور نسبت به میزان کشوری بسیار مطلوب است.

سرپرست گروه سلامت خانواده بیشترین علت فوت نوزادان را در سال 98 در سطح دانشکده به ترتیب نارسی و ناهنجاری مادرزادی عنوان نمود و اظهار امیدواری کرد: با انجام مداخلات موثر و همکاری دو معاونت بهداشت و درمان  شاهد کاهش بیشتری در مرگ و میر نوزادان در سطح دانشکده باشیم.

این کمیته با حضور معاون محترم بهداشت، مدیر محترم بیمارستان حکیم، فوق تخصص نوزادان خانم دکتر پورعلیزاده، مدیر گروه سلامت جمعیت،خانواده ومدارس، کارشناس مسئول نوزادان معاونت درمان، کارشناس نوزادان معاونت بهداشت با بررسی آنالیز مرگ های نوزادی سال 98 و 9 ماهه 99 طبق سامانه ایمان برگزار گردید.