مدیر گروه آموزش و ارتقای سلامت از برگزاری جلسه هم اندیشی معاون بهداشت دانشکده با مدیریت شرکت شهرک صنعتی خیام خبر داد.

دکتر امیر حسن ذبیحی افزود: این جلسه در  راستای ارتقای سلامت گروه های هدف از جمله کارکنان کارخانجات که جمعیت کثیری از شهروندان شهرمان را در بر می گیرند برگزار شده است.

در این جلسه معاون بهداشت دانشکده ضمن مرور سوابق اجرای برنامه خودمراقبتی سازمانی و جلب مشارکت کارخانجات بر ارتقای سلامت کارکنان تاکید داشت و گفت: سازمان های غیر دولتی و کارخانجات می توانند نقش ارزنده ای در آموزش سلامت، تغییر رفتار و ترویج فرهنگ خودمراقبتی داشته باشند و در صورت همکاری متقابل می توان آموزش های سلامت را برای گروه های هدف از نظر کمی و کیفی ارتقا داد.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی خیام، خانم مهندس چمبری نیز ضمن استقبال از توسعه همکاری های مشترک تحقق اهداف سلامت را با انتخاب رابط سلامت در هر کارخانه و جلب حمایت مدیران عامل کارخانه امری امکان پذیر جهت تحقق اهداف فوق بیان نمود.