آزمون تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشت کار به انجمن علمی بهداشت کار ایران برگزار می شود. ثبت نام دومین آزمون مجازی از طریق سامانه آزمون به آدرس   http://azmoon.ioha.ir انجام خواهد شد.