معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیشابور از آغاز گام چهارم بسیج ملی  مبارزه با کرونا در سطح شهرستان خبر داد.

به گزارش وب دا دکتر عصمت تقی آبادی گفت: جهت پیشگیری و کنترل شیوع ویروس کرونا گام چهارم بسیج ملی مبارزه با کرونا در سطح شهرستان طی مراسمی در محل معاونت بهداشت آغاز شد.

معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی ادامه داد: در گام چهارم بسیج ملی مبارزه با کرونا  همکاری سایر ادارات، سازمان ها و نهادها بسیار مهم می باشد و در این طرح نقش مراقبت به عهده حوزه بهداشت، نقش نظارت با مجموعه حلال احمر و نقش حمایت به عهده سایر دستگاه ها از جمله بسیج می باشد.

دکتر تقی آبادی در پایان گفت: در حال حاضر جهت کنترل بهتر این اپیدمی باید پیشگیری از این ویروس در سطح خانواده ها صورت پذیرد و در همین راستا بیست و چهارم آبان ماه مانوری با عنوان گام چهارم بسیج ملی مبارزه با کرونا با همکاری گروه بهداشت محیط و حرفه ای معاونت بهداشت جهت حساس زایی بیشتر شهروندان در سطح شهر انجام شد.