کارشناس مسئول واحد بهبودتغذیه  معاونت بهداشت از برگزاری کمیته دانشگاهی برنامه کشوری پیشگیری وکنترل اضافه وزن وچاقی در کودکان ونوجوانان(ایران-اکو)خبر داد.

مهندس لیلا شورورزی به وب دا گفت: امروزه چاقی دوران کودکی ونوجوانی بصورت یک مشکل سلامت همگانی درآمده وبه سرعت رو به افزایش است.چاقی در سنین کودکی می تواند منجر به چاقی در بزرگسالی شودبه طوری که 90-40درصد کودکان چاق در بزرگسالی از چاقی رنج خواهند برد لذا با پیشگیری از چاقی در سنین کودکی ونوجوانی می توان از چاقی بزرگسالی وپیامدهای ناشی از آن جلوگیری کرد.

وی ادامه داد:  با توجه به روند رو به رشد افزایش چاقی کودکان در جهان، سازمان جهانی بهداشت با تشکیل کمیته ی، برنامه اکو(ending childhood obesity-پایان دادن به چاقی دوران کودکی) را به منظور پیشگیری وکنترل اضافه وزن وچاقی در کودکان ونوجوانان پیشنهاد کرده است واز آنجایی که برنامه ریزی واجرای این برنامه، نیازمند همکاری های کلیه ذینفعان می باشد، درهمین راستا تفاهم نامه ای باحضور وزارت بهداشت، وزارت آموزش وپرورش، وزارت کشور، وزارت ورزش وجوانان، سازمان ملی استاندارد، سازمان صدا وسیما، سازمان بهزیستی وسازمان غذا ودارو،در سطح کشور منعقد شده است.

لیلا شورورزی افزود: به منظور اجرایی شدن این برنامه برای جمعیت گروه هدف تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی، کمیته ای با حضورنمایندگان  ادارات مربوطه با رعایت فاصله گذاری اجتماعی روز دوشنبه سیزدهم مرداد 99 درمحل سالن آموزشی  معاونت بهداشت  تشکیل شد که در این کمیته وظایف وتعهدات هریک از سازمان های دخیل بررسی شد ومقررگردید که هرسازمان نماینده ای جهت تدوین برنامه عملیاتی وپیگیری برنامه ها به معاونت بهداشت معرفی نمایند و در پایان به خانواده ها  توصیه کرد ضمن رعایت اصول تغذیه سالم، فعالیت و تحرک بدنی را نیز مدنظر داشته باشند تا دچار اضافه وزن و عوارض ناشی از آن نگردند.