معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیشابور از برگزاری کمیته برون بخشی پیشگیری از رفتار های خودکشی خبر داد و گفت: رفتارهای خودکشی قابل پیشگیری است.

دکتر عصمت تقی آبادی در گفتگو با وب دا افزود: خود کشی اقدامی آگاهانه است که افراد برای پایان دادن به زندگی خود انتخاب می نمایند اما با این حال قابل پیشگیری است به این جهت از مسائل مهم در حوزه سلامت روانی، اجتماعی و اوژانس های روان پزشکی به شمار می رود.

به گفته دکتر عصمت تقی ابادی مطابق آخرین آمار سازمان جهانی بهداشت نرخ مرگ و میر ناشی از خودکشی در دنیا 12 نفر در هر صد هزار نفر است و 20 برابر این تعداد اقدام به خودکشی می کنند که 75 درصد از این موارد  درکشورهای با درآمد پایین اتفاق می افتد.

رئیس مرکز بهداشت نیشابور  با تاکید بر این که خودکشی یک مشکل پیچیده روانشناختی و اجتماعی است؛ گفت: نظر به اهمیت موضوع، کمیته برون بخشی با حضور دادستان محترم، ادارات و سازمانهای مربوطه به میزبانی این معاونت تشکیل گردید و روند موارد اقدام به خودکشی طی سه سال گذشته به  بررسی عوامل خطر و محافظت کننده مورد بررسی قرار گرفت و حاضران  پیشنهادات و نظرات خود را عنوان کردند.

 مصوبات جلسه مشخص و اعضای جلسه ملزم به اجرای مصوبات و گزارش عملکرد در جلسات بعدی شدند.