به گزارش وب دا زمان ثبت نام نقل و انتقالات دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور تغییر کرد.

سامانه انتقال دانشجویان دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور از تاریخ 1399/8/26 به تاریخ 1399/9/08 لغایت 1399/9/12 برای آخرین نوبت جهت دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر شاغل به تحصیل متقاضی انتقال در نیمسال اول 1400-1399 تغییر کرد. دانشجویان محترم شاهد و ایثارگر حتماً در بازه اعلام شده در خواست انتقال خود را ثبت نمایند زمان اعلام شده قابل تمدید نمی باشد.