به گزارش وبدا سامانه انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور مجدداً فعال خواهد شد.

سامانه انتقال دانشجویان دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور از تاریخ 99/8/17 لغایت 99/8/18 به مدت 2 روز برای آخرین نوبت جهت دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر شاغل به تحصیل متقاضی انتقال در نیمسال اول 1400-1399 فعال خواهد شد.

دانشجویان محترم شاهد و ایثارگر حتماً در بازه اعلام شده در خواست انتقال خود را ثبت نمایند. زمان اعلام شده قابل تمدید نمی باشد.