اینفودمی (Infodemia - اپیدمی اطلاعاتی) در پاندمی کرونا 

مقدمه : جامعه جهانی یکی از بحرانی ترین شرایط نامناسب بهداشتی در دهه های اخیر را به دلیل پاندمی 19COVID‐  و پیامدهای ناشی از آن از جمله بیماری صدها هزار نفر و میرایی ده ها هزار نفر تجربه می کند. در حالی که سازمان بهداشت جهانی (WHO) و بسیاری از کشورها تلاش خود را برای کاهش سرعت شیوع بیماری COVID‐ 19 انجام می دهند،  اما دنیا با شیوع پدیده "همه گیری جهانی اطلاعاتی" مواجه شده است . چنان که مدیر کل سازمان بهداشت جهانی  آقای تدروس در کنفرانس امنیتی مونیخ در ١٥ فوریه اظهار کرد که "ما فقط در حال مبارزه با بیماری همه گیر 19COVID‐  نیستیم. ما همزمان در حال مبارزه با یک اپیدمی اطلاعاتی(Infodemia) نیز هستیم" که خود می تواند یک مشکل جدی باشد.

راهکارها : برای مقابله با انتشار حجم عظیمی از اطلاعات ناصحیح، دفتر آموزش سلامت وزارت های بهداشت کشورها و متخصصان آموزش بهداشت باید به سرعت در مورد شایعات عمومی ، ادراکات و باورهای ناصحیح و رفتارهای پیرامون 19COVID‐  اقدامات مناسب ، مفید و مورد نیاز را برای کنترل اینفودمی ارایه دهند. در این راستا براساس نامه انجمن علمی آموزش بهداشت ایران در تاریخ ۲۵ فوریه ۲۰۲۰ به وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ایران توصیه شده است که با توجه به شیوع 19COVID‐، بزرگترین مسئولیت ستاد ملی کرونا و مسئولان وزارت بهداشت، شفافیت، پاسخگویی و غنی سازی جامعه و اطلاع رسانی صحیح به جامعه و ترویج فرهنگ پیشگیری و خودمراقبتی در برابر COVID‐ 19  است.

نتیجه گیری :

برای مقابله با شیوع بیماری 19 COVID‐ باید اطمینان حاصل کنیم که در جهت توانمندسازی مردم و داشتن مردم آگاه که بتوانند در موقعیتی همانند مواجهه با بیماری کرونا، آگاه تر، و با اطمینان بیشتر تصمیم گرفته و بدان عمل کنند، نیازمند ارایه اطلاعات صحیح و منسجم از طرف نظام سلامت درباره 19COVID‐  و از آن مهمتر جلب اعتماد مردم هستیم.

منابع:

1‐  Zarocostas J. How to fight an infodemic. Lancet. 2020;395:(10225):676.

2‐       Charlton  E.  How   experts   are     fighting        the    Coronavirus  'infodemic'          [Internet].   Geneva:       World Economic     Forum;        2020  [cited 2020 Mar   24].          Available      from:

https://www.weforum.org/agenda/2020/03/how‐experts‐are‐fighting‐the‐coronavirus‐infodemic/.         

3‐      Schaake       M.     Coronavirus shows     Big    Tech  can    fight  ‘infodemic’ of fake          news  [Internet].  Financial  Times; 2020  [cited  2020 Mar   23].   Available      from:  https://www.ft.com/content/b2e2010e‐6cf8‐11ea‐89df‐

41bea055720b       

4‐       Iranian     Health   Education    &   Promotion   Association. Declaration of          IHEPA for      ministry   of       Health for      control         of       COVID‐19.   Iranian          Health         Education    &      Promotion   Association;  2020 [cited 2020 Mar   24].          Available      from: http://files/site1/pages/scan0000.pdf.    [Persian]      

دکتر حمید عباسی عضو هیات علمی گروه آموزشی بهداشت عمومی

دانشکده علوم پزشکی نیشابور