به گزارش وبدا وبینار درسنامه کودک بیمار در تاریخ یکم مهرماه 1399 توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان بصورت مجازی برگزار می گردد.

بنا بر این گزارش این وبینار به همت دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جهت کلیه اساتید گروه کودکان و نوزادان در تاریخ مذکور ساعت 12-10 برگزار خواهد شد.

لینک وبینار:http://eclass.muiac.ir/b/nur-jxf-7ut