حضور رئیس سازمان اورژانس کشور،رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد و سرپرست دانشکده علوم پزشکی نیشابور در مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور

next page →