دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور رسالت تربیت و آموزش نیروی انسانی متعهد و متخصص، انجام تحقیقات علمی کاربردی و ارائه خدمات بهداشتی درمانی به آحاد جامعه را بر عهده دارد تا در راستای چشم انداز بیست ساله، قانون برنامه پنجم، نقشه علمی کشور، نقشه علمی سلامت و برنامه های مرتبط، با بهره گیری از نیروی انسانی متخصص و کارآمد وبکارگیری آخرین فن آوری های موجود، جلب مشارکت فعال مردم و سایر بخش های مرتبط جهت تأمین،حفظ و ارتقاء سلامت گام بردارد.