نام و نام خانوادگی : موسی الرضا ماروسی

سمت : مسئول امور عمومی ستاد دانشکده

پست الکترونیک :marosimr1@nums.ac.ir

شماره تماس : 05142627521 داخلی 200  

شماره نمابر: 05142627500

Image