نام و نام خانوادگی : دکتر سعید سمرقندیان

سمت : مدیر امور بین الملل دانشکده

پست الکترونیک :

شماره تماس :05142627521 داخلی411                  

شماره نمابر :05142627500

Image