نام و نام خانوادگی : قاسم کریمی

سمت : رئیس دبیرخانه هیئت امنا دانشکده

پست الکترونیک :karimigh1@nums.ac.ir

شماره تماس :05142627521 داخلی322                    

شماره نمابر :05142627500

Image