تقویم روز
امروز دوشنبه 4 مهر ماه 1401 ساعت 03:13 ق ظ
جستجوی اشخاص : مشاهده لیست

دکتر اباصلت برجی


اطلاعات محل کار

دانشکده علوم پزشکی نیشابور
بلوار جانبازان-روبروی ورزشگاه انقلاب-دانشکده بهداشت و پیراپزشکی
نیشابور
05142632470-6
09151506601
ab_borji@yahoo.co.uk

بیوگرافی

نام و نام خانوادگی: اباصلت برجی سال تولد: 1339 محل تولد و صدور شناسنامه: نیشابور گروه آموزشی: میکروب شناسی رسمی قطعی: نوع استخدام مرتبه علمی: استادیار آخرین مدرك تحصیلی ورشته: دکترای تخصصی میكروب شناسی پزشكی محل تحصیل: دانشكده پزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهران،سال 1374 تلفن همراه : 09151506601 پست الکترونیکی:ab_borji@yahoo.co.uk

رزومه

برای دریافت رزومه لطفا برروی لینک زیر فایل رزومه کاری کلیک نمایید


فایل رزومه کاری

سوابق تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار آخرین مدرك تحصیلی ورشته: دکترای تخصصی میكروب شناسی پزشكی محل تحصیل: دانشكده پزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهران،سال 1374

سوابق آموزشی

تدریس دروس: - میكروبشناسی پزشكی، نظری و عملی )دانشکده پزشکی زاهدان) - میكروبشناسی پزشكی، نظری و عملی ( دانشکده پزشکی شعبه بین المللی چابهار) - میكروبشناسی دندانپزشكی، نظری و عملی ( دانشکده دندانپزشکی زاهدان) - میكروبشناسی دندانپزشكی، نظری و عملی ( دانشکده دندانپزشکی شعبه بین المللی چابهار) - میكروبشناسی بینایی سنجی، نظری و عملی - میكروبشناسی علوم تغذیه نظری و عملی - میكروبشناسی پرستاری، نظری و عملی( دانشكده پرستاری و مامایی زاهدان ) - میكروبشناسی پرستاری، نظری و عملی( دانشكده پرستاری و مامایی ایرانشهر ) - میكروبشناسی پرستاری، نظری و عملی( دانشكده علوم پزشكی زابل ) - میكروبشناسی مامایی، نظری و عملی (دانشكده پرستاری و مامایی زاهدان ) - میكروبشناسی مامایی، نظری و عملی ( دانشكده پرستاری و مامایی ایرانشهر) - میكروبشناسی مامایی، نظری و عملی ( دانشكده علوم پزشكی زابل ) - میكروبشناسی علوم آزمایشگاهی کارشناسی نظری و عملی - میكروبشناسی اتاق عمل ، نظری و عملی - میكروبشناسی بهداشت محیط - میكروبشناسی بهداشت حرفه ای - میكروبشناسی بهداشت خانواده - میكروبشناسی مدارك پزشكی - میكروبشناسی مبارزه با بیماریها، عملی و نظری( دانشكده بهداشت زاهدان) - میكروبشناسی مبارزه با بیماریها، عملی و نظری( دانشكده علوم پزشكی زابل)

سوابق پژوهشی

مقالات چاپ شده در مجلات: 1- Borji A, Shahraki zahedani Sh, Moradi A. Determination of drug resistant E.coli strains isolated from urinary tract infections. Journal of Zanjan University of Medical Sciences2001;9(37)28-32. [Persian] 2- Borji A, Shakraki zahedani Sh, Etemadi H. A survey on the role of Proteus mirabilis in urinary stone formation. Journal of Zanjan University of Medical Sciences2002;10(38)7-11. [Persian] 3- Moradi A, Yaghub nezhad Z, Mohagheghi Ah, Shahraki Sh, Borji A, Firoozkoohi Mr, Miri moghadam A, Rakhshani M, Saneai moghadam E. Seroepidemiology of HTLV-1 antibody in patients with major thalassemia in Zahedan and Zabol,2002 .Journal of Zanjan University of Medical Sciences2003;11(43)43-47. [Persian] 4- Borji A, Imani M, Moradi A. The study of general practitioners' views on the content of composed programs in Zahedan. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences 2004;6(2)145-152. [Persian] 5- Borji A, Shahraki zahedani Sh, Naserpoor farivar T, Fazaeli A, Mohagheghi fard Ah, Bakaian M. Prevalence of beta hemolytic group a streptococci among elementary school children in Zahedan, 2002. Journal of Zanjan University of Medical Sciences2005;13(51)49-54. [Persian] 6- Moradi A, Salehi M, Rakhshani F, Zangiabadi M, Saneai moghadam A, Bahrami Sh, Mohagheghi fard Ah, Borji A. Seroepidemiology of measles with in women in pregnancy age in Saravan. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences2002;4(3)129-134. [Persian] 7- Borji A, Naghavi A, Borji H. An investigation on drug resistance of viridance group streptococci isolated from 3-12 years healthy individuals. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences2010;12(4)28-32. [Persian] 8 : Borji.A, Imani.M, ghanbari.MR, Mirlotfi.P. Attitudes Of Clinical Faculty Members Of Zahedan University Of Medical Sciences On Teaching In Ambulatory Care Setting. The jornal of Medical Education. 2005. Volume 7,N.2. 9 - Bordji A, Etemadi H, Mehrabanand D, Qureshi M.I. The frequency of Corynebacterium urealyticum in patients with renal stones. ACTA MEDICA IRANICA. 2004. Volume 42,N.4. 10- Borji A, Naserpour Farivar G, Pouran Johari P, Naserpour Farivar T Senemari S, Karimi G. Cleaning From the Inside: Biodegradation of Organophosphate Pesticides by Pseudomonas plecoglossicida. Biotech Health Sci. 2014 May; 1(1): e19193 11- Moradi A, Mohagheghi A, Shahraki S, Borji A, Marjani A, Sanei-Moghadam E , Kalavi Kand Zangi-Abadi M. Seroepidemiology of Rubella, Measles, HBV, HCV and B19 virus Within Women in Child Bearing ages ( Saravan City of Sistan Bloochestan Province). Research Journal of Microbiology. 2007. 2(3) :289-293 . 12- Farivar T, Varnousfaderani P, Borji A. Mutation in alkylhydroperoxidase D gene dramatically decreases persistence of Mycobacterium bovis bacillus calmette-guerin in infected macrophage. .Indian Journal of Medical Sciences. Jul 2008. Vol. 62, Iss. 7; pg. 275, 7 . 13- Qureishi MI. Borji A. Bokaeian M. Roudbari M. Shahraki S. Niazi A. Zangiabadi M. Antimicrobial resistance of Shigella spp. isolated from diarrheal patients in Zahedan.. ACTA MEDICA IRANICA. 2008, 45(5). 14- Samarghandian S, Borji A, Afshari R, Delkhosh MB, Gholami A. The effect of lead acetate on oxidative stress and antioxidant status in rat bronchoalveolar lavage fluid and lung tissue. Toxicol Mech Methods. 2013 Jul;23(6):432-6 15- Samarghandian S, Borji A, Delkhosh MB, Samini F. Safranal treatment improves hyperglycemia, hyperlipidemia and oxidative stress in streptozotocin-induced diabetic rats. J Pharm Pharm Sci. 2013;16(2):352-62 16- Samini F, Samarghandian S, Borji A, Mohammadi G, Bakaian M. Curcumin pretreatment attenuates brain lesion size and improves neurological function following traumatic brain injury in the rat. Pharmacol Biochem Behav. 2013 Aug 7;110C:238-244. doi: 10.1016/j.pbb.2013.07.019 17- Ali Gholami, Mohammad Azini, Abasalt Borji , Faramarz Shirazi, Zahra Sharafi, Esmail Zarei Quality of Life in Patients with Type 2 Diabetes: Application of WHOQoL-BREF Scale. Shiraz E-Medical Journal . , July 2013 ; Vol. 14, No. 3 18- Samarghandian S, Borji A, Farahmand SK, Afshari R, Davoodi S. Crocus sativus L. (saffron) stigma aqueous extract induces apoptosis in alveolar human lung cancer cells through caspase-dependent pathways activation. Biomed Res Int. 2013;2013:417928. doi: 10.1155/2013/417928. Epub 2013 Oct 29. 19- Samarghandian S, Borji A, Tabasi SH. Effects of Cichorium intybus linn on blood glucose, lipid constituents and selected oxidative stress parameters in streptozotocin-induced diabetic rats. Cardiovasc Hematol Disord Drug Targets. 2013 Dec;13(3):231-6. 20 - Ghorbani A, Shafiee-Nick R, Rakhshandeh H, Borji A. Antihyperlipidemic effect of a polyherbal mixture in streptozotocin-induced diabetic rats. J Lipids. 2013;2013:675759. doi: 10.1155/2013/675759. Epub 2013 Dec 5. 21- Samarghandian S, Borji A. Anticarcinogenic effect of saffron (Crocus sativus L.) and its ingredients. Pharmacognosy Res. 2014 Apr;6(2):99-107. 22 - Gholami A. Borji A. Lotfabadi P. Asghari A. Risk Factors of Needlestick and Sharps Injuries among Healthcare Workers. IJHR. Volume 2, Issue 1, Winter 2013, Page 31-38 23- مرادی عبدالوهاب. قیاسی لیلا، برجی اباصلت . ارزشیابی برنامه های آموزش مداوم. مجله مركز توسعه آموزش پزشكی كرمانشاه *** مقالات ارائه شده در كنگره ها: 1 - بررسی مقاومت دارویی كورینه باكتریوم یوره آلیتیكوم . كنگره مراقبتهای پرستاری زاهدان 1380 2- تعیین مقاومت دارویی E.coli جدا شده از عفونتهای ادراری . گنگره ارولوژی زاهدان1380 3- بررسی نظرات پزشكان عمومی پیرامون محتوای برنامه های آموزش مداوم.پنجمین كنگره آموزش پزشكی شیراز 1382 4- بررسی دیدگاه اساتید دانشگاه علوم پزشكی زاهدان در مورد طب سرپایی. پنجمین كنگره آموزش پزشكی شیراز 1382 5- سرو اپیدمیولوژی آنتی بادی HTLV- 1 در بیمارن تالاسمی شهرهای زابل وزاهدان . اولین همایش بین المللی عوارض تالاسمی در نوجوانان. 6- سرو اپیدمیولوژی ویروس B19 در زنان سنین باروری شهر سراوان. اولین كنگره ویروس شناسی ایران 7 - سرواپیدمیولوژی سرخك در زنان سنین باروری شهر سراوان. اولین كنگره ویروس شناسی ایران 8- تعیین ارتباط اتیولوژیك بیماری سل در بین دو بیمارمراجعه كننده به بیمارستانهای بوعلی و اطفال شهر زاهدان با استفاده از روش اسپولیگو تیپینگ . شانزدهمین گنگره سل كشوری 1381 زاهدان 9- ارزشیابی برنامه های آموزش مداوم.. ششمین همایش آموزش پزشكی تهران 10- تعیین مقاومت دارویی شیگلا جدا شده از بیماران مبتلا به اسهال خونی در زاهدان دومین گنگره سالانه اپیدمیولوژی. زاهدان 1383 11- بررسی دیدگاه اساتید بالینی دانشگاه علوم پزشكی زاهدان در مورد اهمیت آموزش مهارتهای ارتباطی به دانشجویان پزشكی در مراكز آموزش مهارتها سال 1384 . هفتمین همایش كشوری آموزش پزشكی . تبریز 1384 ** مجری و همکار طرح پژوهشی : 1- تعیین مقاومت دارویی سالمونلا تایفی جدا شده از بیماران مبتلا به تیفوئید در زاهدان 2- تعیین مقاومت دارویی شیگلا جدا شده از بیماران مبتلا به اسهال خونی در زاهدان 3- بررسی دیدگاه اساتید بالینی دانشگاه علوم پزشكی زاهدان در مورد اهمیت آموزش مهارتهای ارتباطی به دانشجویان پزشكی در مراكز آموزش مهارتها 4- بررسی اثر بتادین در اندوفتالمیت خرگوش در زاهدان 5- تعیین میزان کلونیزاسیون استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویزه در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشكی زاهدان 6- تجزیه بیولوژیک (بیودتوکسیفیکاسیون) آفت کش کشاورزی دیازینون از خاک توسط سودوموناس پلکوگلوسیسیدا **استاد راهنمای طرحهای تحقیقاتی دانشجویی: 1- تعیین شیوع استرپتوکوکوس پیوژنز در مدارس راهنمایی شهر زاهدان 2- تعیین مقاومت دارویی استرپتوکوکوس پیوژنز درمدارس راهنمایی شهر زاهدان ** اخذ جوایز: پژوهشگر برگزیده دانشگاه در سال 1381 ** چاپ كتاب: ترجمه کتاب Nots on Medical Bacteriology . ناشر شرکت بهنشر(آستان قدس رضوی) ** استاد راهنمای پایان نامه های پزشكی و دندانپزشكی: 1- تعیین شیوع عوامل عفونت های ادراری در بیماران..... 2- تعیین مفاومت دارویی اشریشیا کولای جدا شده از بیمارا ن.... 3- بررسی نظرات پزشكان عمومی پیرامون روشهای اجرای برنامه های آموزش مداوم... 4- بررسی نظرات پزشكان عمومی پیرامون محتوای برنامه های آموزش مداوم.. 5- بررسی دیدگاه اساتید دانشگاه علوم پزشكی زاهدان در مورد طب سرپایی.... 6- بررسی نظرات دندانپز شكان در باره محتوای برنامه های آموزش مداوم .... 7- تعیین شیوع حلقی استرپتوكوكوس بتاهمولیتیك گروه A در كودكان دبستانی شهر زاهدان.. 8- تعیین میزان کلونیزاسیون استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویزه در بیمارستانهای قزوین 9- بررسی مقاومت دارویی استرپتوكوكوس های ویریدانس جدا شده از افراد3 تا 12 ساله مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكی در سال 1387 10- بررسی مقاومت دارویی استرپتوكوكوس های ویریدانس جدا شده از افراد 12 تا 19 ساله مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكی در سال 1388 **استاد مشاور پایان نامه های پزشكی: 1 - ارزشیابی برنامه های آموزش مداوم در زاهدان

سوابق اجرایی

- راه اندازی مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكی دانشگاه علوم پزشكی زاهدان در سال 1378 - مدیر مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكی دانشگاه علوم پزشكی زاهدان از سال 1378 تا 1384 - همکاری مستقیم در راه اندازی مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه علوم پزشكی زاهدان - مسئول اساتید مشاور دانشكده پزشكی از سال 1384 تا 1389 - مدیر پژوهش دانشگاه علوم پزشكی زاهدان از اردیبهشت 1388 تا 1389 - معاون آموزشی و پژوهشی و دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور از 1389 تا 1391 - معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور 1391 تا کنون ** موضوعات تحقیق مورد علاقه: مقاومت دارویی در باکتریها عفونتهای بیمارستانی

سوابق فرهنگی

برنامه هفتگی

پیوند های مفید