پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات

ورودی نامعتبر
لطفا نوع خدمت دریافتی خود را وارد کنید
جنست خود را تعیین نمایید
سن خود را به عدد وارد نمایید
تحصیلات خود را وارد کنید
شغل خود را وارد نمایید
شفافیت فرآیندی
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
پاسخگویی و مسئولیت پذیری
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
تسلط بر فرایند
ورودی نامعتبر
زمان فرایند
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
نظام مند بودن فرایند
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
کلیت فرآیند
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
عبارت امنیتی
ورودی نامعتبر