نام و نام خانوادگی :  دکترمحسن عظیمی نژاد  

سمت : ریاست دانشکده 

پست الکترونیک :aziminm@nums.ac.ir

شماره تماس : 05142627501 

  شماره نمابر: 05142627524

رزومه کاری وتحصیلی

Image