نام و نام خانوادگی :حجت کاریزنوی

سمت : دفتر امور قراردادهای دانشکده

مدرک تحصیلی:لیسانس حقوق

پست الکترونیک :@nums.ac.ir

شماره تماس : 05142627523 داخلی489

  شماره نمابر: 05142627500

سوابق کاری

8 سال فعالیت در واحد امور حقوقی به عنوان کارشناس امور حقوقی

1 سال فعالیت در واحد امور قراردادها به عنوان مسئول امور قراردادها

Image
سوابق تحصیلی

لیسانس حقوق قضایی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

نام و نام خانوادگی : علی اکبر انصاری صدر

سمت : کارشناس  نظارت بر امور قراداد های دانشکده

پست الکترونیک :@nums.ac.ir

شماره تماس : 05142627520 داخلی207

  شماره نمابر: 05142627500

سابقه تحصیلی

لیسانس پرستاری

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

Image
سابقه کاری

سوپروایزر بالینی بیمارستان

کارشناس اداره بازرسی دانشکده

کارشناس مسئول پیوند اعضا معاونت درمان

کارشناس بیماران خاص وصعب العلاج معاونت درمان

کارشناس نظارت بر امور قرادادها