نام و نام خانوادگی : سید محمد باقر حسینی

سمت : جانشین رئیس و کارشناس امور حقوقی دانشکده

پست الکترونیک :hoseinimb1@nums.ac.ir

شماره تماس : 05142627501   داخلی206

شماره نمابر: 05142627500

سابقه تحصیلی

فوق لیسانس حقوق وجزا

دانشجوی دکترا حقوق جزا

Image