نام ونام خانوادگی:علی جهان پاک

پست سازمانی: رئیس امور حقوقی دانشکده

پست الکترونیک:

تماس : 05142627517 داخلی204  

شماره نمابر: 05142627506

Image
سوابق تحصیلی

لیسانس مهندسی بهداشت حرفه ای

لیسانس حقوق 

فوق لیسانس حقوق خصوصی

ستاد مرکزی دانشگاه :
نیشابور، ابتدای شهرک فرهنگیان، میدان معلم

تلفن : 23-42627521-051

ارتباط با روابط عمومی:42627503-051

نمابر : 051-42627500

رایانامه : info@nums.ac.ir

کد پستی : 93186-14139

دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی نیشابور

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر