نام ونام خانوادگی:علی جهان پاک

پست سازمانی: رئیس امور حقوقی دانشکده

پست الکترونیک:

تماس : 05142627517 داخلی204  

شماره نمابر: 05142627506

Image
سوابق تحصیلی

لیسانس مهندسی بهداشت حرفه ای

لیسانس حقوق 

فوق لیسانس حقوق خصوصی