نام ونام خانوادگی:شایان زنگنه

پست سازمانی: سرپرست اداره  امور حقوقی دانشکده

 

Image

 

 

 

پست الکترونیک:

تماس : 05142627517 داخلی204  

شماره نمابر: 05142627506