نام ونام خانوادگی :عصمت پرداسی

پست سازمانی:کارشناس دفتر ریاست

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
pardasie1@nums.ac.ir

تماس : 05142627521 داخلی 409  

شماره نمابر: 05142627506

 

سوابق تحصیلی
کاردانی بهداشت عمومی گرایش بهداشت خانواده دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۳۸۷
کارشناسی بهداشت عمومی مشهد ۱۳۸۹
کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشت درمانی علوم پزشکی مشهد ۱۳۹۷

نام ونام خانوادگی :فروغ جمشیدی

پست سازمانی:کارشناس دفتر ریاست

مدرک تحصیلی: 

تماس : 05142627521 داخلی 4۱۰  

شماره نمابر: 05142627506

 

 

Image