نام ونام خانوادگی:محبوبه شفیعی

پست سازمانی:کارشناس دفتر ریاست

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد آموزش بهداشت وارتقا سلامت 

shafiem3@nums.ac.ir

تماس : 05142627521 داخلی 409  

شماره نمابر: 05142627506

Image
سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشکده بهداشت وایمنی شهیدبهشتی 1397

کارشناسی بهداشت عمومی دانشکده بهداشت مشهد 1383

کاردانی بهداشت خانواده 1378