نام و نام خانوادگی : امین رضا فاضل 

سمت : مدیر  آمار و فناوری اطلاعات دانشکده

پست الکترونیک :fazelar1@nums.ac.ir

شماره تماس : 05142627513 داخلی 300

  شماره نمابر: 05142627500

Image