نام ونام خانوادگی:رجبعلی کاهانی

پست سازمانی:مسئول بروزرسانی و طراحی سایت

سوابق تجربی

مسئول فناوری اطلاعات شبکه بهداشت ودرمان فیروزه از سال 1390 تا 1398

مسئول  طراحی وبروزرسانی سایت دانشکده از سال 1398 تا کنون

Image