نام و نام خانوادگی : دکتر زهرا آریا کیان  

سمت : مدیر روابط عمومی وامور بین الملل دانشکده

پست الکترونیک :aryiakianz1@nums.ac.ir

شماره تماس : 05142627503 داخلی 408

  شماره نمابر: 05142627524

Image