نام و نام خانوادگی : علی رحیمی

سمت : سرپرست روابط عمومی  دانشکده

پست الکترونیک :

شماره تماس : 05142627503 داخلی 408

  شماره نمابر: 05142627524

Image