نام و نام خانوادگی : بهجت فیروزه

سمت : کارشناس حوزه مشارکت های اجتماعی دانشکده

پست الکترونیک :firouzib1@nums.ac.ir

شماره تماس : 05142627521 داخلی298

  شماره نمابر: 05142627500

Image

نام و نام خانوادگی : ثمانه عطاءالهی

سمت : کارشناس حوزه مشارکت های اجتماعی دانشکده

پست الکترونیک :ataeolahis1@nums.ac.ir

شماره تماس : 05142627521 داخلی

  شماره نمابر: 05142627500

Image