نام و نام خانوادگی : مصطفی عظیمی نژاد 

سمت : سرپرست حوزه مشارکت های اجتماعی دانشکده

پست الکترونیک :aziminezadm1@nums.ac.ir

شماره تماس : 05142627521 داخلی 504

  شماره نمابر: 05142627524

Image

ستاد مرکزی دانشگاه :
نیشابور، ابتدای شهرک فرهنگیان، میدان معلم

تلفن : 23-42627521-051

ارتباط با روابط عمومی:42627503-051

نمابر : 051-42627500

رایانامه : info@nums.ac.ir

کد پستی : 93186-14139

دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی نیشابور

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر