نام و نام خانوادگی : مصطفی عظیمی نژاد 

سمت : سرپرست حوزه مشارکت های اجتماعی دانشکده

پست الکترونیک :aziminezadm1@nums.ac.ir

شماره تماس : 05142627521 داخلی 504

  شماره نمابر: 05142627524

Image