نام و نام خانوادگی : مهندس ابوالفضل آهی

سمت : سرپرست حوزه مشارکت های اجتماعی دانشکده

پست الکترونیک :aziminezadm1@nums.ac.ir

شماره تماس : 05142627521 داخلی 411

  شماره نمابر: 05142627524

Image