سه شنبه 01 مهر 1399, 8:02 ق ظ

نام و نام خانوادگی : علی شاکری نیا

سمت : مدیرحراست دانشکده

پست الکترونیک :shakerniaa1@nums.ac.ir

شماره تماس:42627510               

شماره نمابر: 42627510

Image