نام و نام خانوادگی : مجید رحمتی  

سمت : مسئول دفتر ریاست دانشکده

پست الکترونیک :rahmatim3@nums.ac.ir

شماره تماس : 05142627501  

شماره نمابر: 05142627506

Image