نام و نام خانوادگی : دکتر سعید سپهری کیا   

سمت : رئیس دفتر ریاست دانشکده

پست الکترونیک :sepehrikias1@nums.ac.ir

شماره تماس : 05142627521 داخلی 504

  شماره نمابر: 05142627524

Image