اداره بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات،بعنوان یكی از مدیریت های ستادی دانشکده و زیر نظر مستقیم رئیس دانشکده در محورهای ارزیابی عملكرد، بازرسی از واحدهای تابعه دانشگاه و نیز پیگیری شكایات مرتبط با ارائه خدمات مختلف در واحدهای مذکور ایفای نقش می کند.

این اداره در راستای وظیفه نظارتی خود، عملكرد كلیه واحدهای تابعه دانشکده را بطور محسوس و نامحسوس مورد ارزیابی قرار داده و گزارشات خودرا پس از بررسی كارشناسی و ارائه راهكارهای مناسب جهت رفع مشكلات موجود، بصورت مستقیم به رؤیت ریاست محترم دانشکده و یا معاونین ذیربط می رساند. تا با دریافت نظرات ارشادی ایشان تا حد امكان نسبت به رفع مشكلات اقدامات لازم صورت گیرد

منشور اخلاقی

كاركنان این اداره خود را متعهد به خدمت صادقانه به مراجعین دانسته، كرامت انسانی آنها را ارج نهاده و جلب رضایت الهی در چار چوب مقررات اداری را وظیفه شرعی خود می دانند

                       به حكم آیه های :    

                                    «...و لاتقف ما لیس لك به علم...»                     (سوره اسراء آیه 36)

                                      «...اِن بعض الظن اِثم...»                       (سوره حجراتآیه12)                                                                        

پرهیز از هرگونه ایجاد جو، شایعه سازی، تهمت، غیبت و.... را وظیفه شرعی خود می دانیم.

شفاف سازی و تلاش در جهت احقاق حقوق مراجعین وتقویت ارزشهای اخلاقی، اسلامی و اجتماعی در محیط كار را وظیفه قانونی خود می دانیم.

امانتداری و رازداری و حفظ اسرار ارباب رجوع را برخود واجب می دانیم.

انتقال تجربیات و ارائه اطلاعات در جهت انجام خدمات بهینه به همكاران، بر قراری توازن و اعتدال متناسب فعالیت در محیط كار و زندگی خانوادگی را از وظایف خود می دانیم .

استفاده قانونی و درست از اختیارات و قدرت سازمانی و رعایت دقیق قوانین ومقررات را در وظایف خود واجب  می دانیم.

ایجاد فضای صمیمانه درجهت اعتماد متقابل مراجعین و كاركنان را از وظایف خود می دانیم.

پرهیز از هر گونه مظاهر فساد اداری از قبیل  سفارش، هدیه غیر متعارف و وجه نقد و جلوگیری از آن را وظیفه خود می دانیم.

خود داری از تسلیم مدارك و اسناد به اشخاص غیر مربوط را از اصول كار در این اداره می دانیم.

حسن رفتار و برخورد مناسب با ارباب رجوع و همكاران پرهیز از تبعیض و رعایت عدالت و انصاف در برخورد با شاكیان و متشاكیان مراجعه كننده را  از ا اهم وظایف خود می دانیم.

ارائه راهنمایی و اطلاعات لازم به مراجعین بمنظور سهولت انجام امور آنان و توجه به درخواستهای معقول و قانونی مراجعین و تلاش درجهت برآورده نمودن آنها را از وظایف خود می داند