میز خدمت معاونت درمان

موارد یافت شده مورد.
معاونت درمان
 ردیف  عنوان خدمت  فرآیند  شناسنامه خدمت بیانیه سطح توافق  مسئول  شماره تماس  داخلی  فر م های مربوطه ارائه خدمت  لینک های خدمت  نظرسنجی  هزینه
 1 تامین و توزیع پزشکان متخصص  فرآیند  شناسنامه    دکتر همتی 43307223 -  حضوری نظرسنجی
 2 تمدید پروانه بهره برداری مراکز درمانی  فرآیند شناسنامه   دارد خانم مدیح .آقای ایروانی 43307209.43307211  - الکترونیک https://parvaneh.behdasht.gov.ir/publicpages/  نظرسنجی   هزینه
 3 تمدید پروانه مسئول فنی مراکز درمانی  فرآیند  شناسنامه  دارد خانم مدیح .آقای ایروانی 43307209.43307211  -  الکترونیک  https://parvaneh.behdasht.gov.ir/publicpages/ نظرسنجی 
هزینه 
 4 شناسایی و ارائه خدمات ویژه به بیماران خاص  فرآیند شناسنامه    خانم سعادت نیا 43307204 -  حضوری نظرسنجی 
 5 صدور مجوز تمدید موافقت اصولی  فرآیند شناسنامه  دارد خانم مدیح .آقای ایروانی 43307209.43307211  -  الکترونیک https://parvaneh.behdasht.gov.ir/publicpages/  نظرسنجی 
 هزینه
6 صدور موافقت اصولی جهت مراکز درمانی و موسسات  فرآیند  شناسنامه دارد خانم مدیح .آقای ایروانی 43307209.43307211 - الکترونیک https://parvaneh.behdasht.gov.ir/publicpages/  نظرسنجی   هزینه