کارگروه ها و کمیته های دانشکده علوم پزشکی نیشابور

کارگروه ارتقاء سلامت اداری

 هدف از ایجاد کارگروه

ارتقاءسلامت اداری سازمان 

پیشگیری از بالارفتن میزان فساد و رشوه

مبارزه با فساد و رشوه

 ضرورت ایجاد کارگروه

      گردهمائی گروهی از کارکنان و مدیران سازمان جهت تنظیم برنامه های سلامت اداری سازمان ،مطالعه ،تحقیق و شناسائی نقاط آسیب پذیر سازمان ارائه راهکار جهت ارتقاء سلامت اداری و پیشگیری از فساد و رشوه ، همچنین بازرسی از نحوه عملکرد کارکنان و مدیران سازمان

 مبانی قانونی ایجاد کارگروه

     مبانی قانونی ایجاد این کارگروه آیین نامه شماره 73377/ت30374 مورخ 22/12/83 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری می باشد .

ستاد مرکزی دانشگاه :
نیشابور، ابتدای شهرک فرهنگیان، میدان معلم

تلفن : 23-42627521-051

ارتباط با روابط عمومی:42627503-051

نمابر : 051-42627500

رایانامه : info@nums.ac.ir

کد پستی : 93186-14139

دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی نیشابور

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر