تقویم روز
امروز چهارشنبه 7 خرداد ماه 1399 ساعت 09:55 ق ظ
جستجوی اشخاص : مشاهده لیست

علی موحدی

هوشبری


اطلاعات محل کار

دانشکده علوم پزشکی نیشابور
بلوار جانبازان-روبروی ورزشگاه انقلاب-دانشکده بهداشت و پیراپزشکی
05142632470-6
09357741911
Movahedia67@gmail.com

بیوگرافی

نام و نام خانوادگی: علی موحدی

رزومه


فایل رزومه کاری

سوابق تحصیلی

دانش آموخته پرستاری مراقبت های ویژه مقطع کارشناسی ارشد، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ورودی مهر 1390.

پایان نامه کارشناسی ارشد: مقایسه تأثیر دو روش احیاء قلبی ریوی همراه با فشار شکمی متناوب و رایج بر میزان بازگشت گردش خون خودبه‌خودی و عوارض ناشی از احیاء در بیماران دچار ایست قلبی تنفسی، استاد راهنما: آقای جواد ملک زاده، Malekzadehj@mums.ac.ir، آقای حمیدرضا بهنام وشانی، Behnamhr@mums.ac.ir و آقای دکتر حمیدرضا ریحانی، Reihanihr@mums.ac.ir دانش آموخته رشته هوشبری، مقطع کارشناسی ناپیوسته، گروه هوشبری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ورودی مهر 1388.

دانش آموخته رشته هوشبری، مقطع کاردانی، گروه هوشبری و اتاق عمل، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ورودی مهر 1386.

سوابق آموزشی

1.تدریس درس اصول مراقبت های ویژه به ارزش 2 واحد، گروه هوشبری، ترم اول سال تحصیلی 1395 در دانشکده علوم پزشکی نیشابور


2.تدریس درس فوریت های پرستاری به ارزش 2 واحد، گروه هوشبری، ترم اول سال تحصیلی 1395 در دانشکده علوم پزشکی نیشابور


3.تدریس درس نشانه شناسی و معاینات فیزیکی، گروه هوشبری، به ارزش 2 واحد، ترم اول سال تحصیلی 1395 در دانشکده علوم پزشکی نیشابور


4.مربی کارآموزی در عرصه ICU گروه هوشبری به ارزش 10 واحد در ترم اول سال تحصیلی 1395 در دانشکده علوم پزشکی نیشابور


5.تدریس درس مراقبت های پس از بیهوشی، گروه هوشبری، به ارزش 2 واحد، ترم دوم سال تحصیلی 1394 در دانشکده علوم پزشکی نیشابور


6.تدریس درس اصول مراقبت در اتاق بهبودی، گروه اتاق عمل، به ارزش 2 واحد، ترم دوم سال تحصیلی 1394 در دانشکده علوم پزشکی نیشابور


7.مربی کارآموزی بیهوشی 4 گروه هوشبری، به ارزش 8 واحد، ترم دوم سال تحصیلی 1394 در دانشکده علوم پزشکی نیشابور


8.تدریس درس اصول مراقبت های ویژه به ارزش 2 واحد، گروه هوشبری، ترم اول سال تحصیلی 1394 در دانشکده علوم پزشکی نیشابور


9.تدریس درس فوریت های پرستاری به ارزش 2 واحد، گروه هوشبری، ترم اول سال تحصیلی 1394 در دانشکده علوم پزشکی نیشابور


10.تدریس درس نشانه شناسی و معاینات فیزیکی، گروه هوشبری، به ارزش 2 واحد، ترم اول سال تحصیلی 1394 در دانشکده علوم پزشکی نیشابور


11.مربی کارآموزی در عرصه ICU گروه هوشبری به ارزش 8 واحد در ترم اول سال تحصیلی 1394 در دانشکده علوم پزشکی نیشابور


12.تدریس درس اصول مراقبت های ویژه به ارزش 2 واحد، گروه هوشبری، ترم اول سال تحصیلی 1393 در دانشکده علوم پزشکی نیشابور


13.تدریس درس نشانه شناسی و معاینات فیزیکی به ارزش 2 واحد، ترم اول سال تحصیلی 1393 در دانشکده علوم پزشکی نیشابور


14.تدریس درس فیزیوپاتولوژی به ارزش 0.4 واحد، ترم دوم سال تحصیلی 1393 در دانشکده علوم پزشکی نیشابور


15.تدریس درس مراقبت های پس از بیهوشی، ترم دوم سال تحصیلی 1393 به ارزش 2 واحد در گروه هوشبری و 2 واحد در گروه اتاق عمل در دانشکده علوم پزشکی نیشابور


16.مربی کارآموزی در عرصه ICU گروه هوشبری به ارزش 8 واحد در ترم اول سال تحصیلی 1393 در دانشکده علوم پزشکی نیشابور


17.مربی کارآموزی عرصه بیهوشی گروه هوشبری به ارزش 8 واحد در ترم اول سال تحصیلی 1393 در دانشکده علوم پزشکی نیشابور


18.مربی کارآموزی روش احیای قلبی ریوی گروه اتاق عمل به ارزش 4 واحد در ترم دوم سال تحصیلی 1393 در دانشکده علوم پزشکی نیشابور


19.مدرس کارگاه آموزشی تفسیر نوار قلب به زبان ساده به مدت 2 ساعت، دانشکده علوم پزشکی نیشابور، خرداد 95


20.مدرس کارگاه آموزشی کمک های اولیه به مدت 10 ساعت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، خرداد 91


21.مدرس کارگاه آموزشی کمک های اولیه به مدت 6 ساعت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اسفند 91


22.مربی کارآموزی پرستاری داخلی و جراحی بیمارستان شهید هاشمی نژاد به ارزش 3 واحد در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1392 23.مربی کارآموزی اورژانس داخلی دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس، 288 ساعت عملی، سال 1391

سوابق پژوهشی

 مقالات چاپ شده 1-Movahedi A, Mirhafez SR, Behnam-Voshani H, Reihani H, Kavosi A, Ferns GA, et al. A Comparison of the Effect of Interposed Abdominal Compression Cardiopulmonary Resuscitation and Standard Cardiopulmonary Resuscitation Methods on End-tidal CO2 and the Return of Spontaneous Circulation Following Cardiac Arrest: A Clinical Trial. Academic emergency medicine: official journal of the Society for Academic Emergency Medicine. 2016;23(4):448-54. 2-Movahedi A, Kavosi A, Moieni Ghamchini V, Behnam Voshani H, Reihani H, Mohammadi G et al . Survey of the Relationship between End Tidal CO2 and Return of Spontaneous Circulation during Cardiopulmonary Resuscitation. Iranian Journal of Nursing Research. 2016;11(5):32-40 [Persian]. 3-Movahedi A, Kavosi A, Behnam Vashani H, Mohammadi G, Mehrad Majd H, Malekzadeh J. 24 Hour Survival Rate and its Determinants in Patients with Successful Cardiopulmonary Resuscitation in Ghaem Hospital of Mashhad. Journal Of Neyshabur University Of Medical Sciences. 2016;3(4):56-63 [Persian]. 4-Mirhafez SR, Tajfard M, Avan A, Pasdar A, Nedaeinia R, Aghasizade M, Movahedi A, et al. Association between serum cytokine concentrations and the presence of hypertriglyceridemia. Clinical biochemistry. 2016;49(10-11):750-5. 5-Mirhafez S, Avan A, Pasdar A, Khatamianfar S, Hosseinzadeh L, Ganjali S, Movahedi A, et al. Zinc Finger 259 Gene Polymorphism rs964184 is Associated with Serum Triglyceride Levels and Metabolic Syndrome. International Journal of Molecular and Cellular Medicine. 2016;5(1):8-18. 6-Kavosi A, Mohammadi G, Samarghandian S, Najafi H, Taghavi M, Movahedi A, Moieni Ghamchini V. Students’ perception Neyshabour Faculty of Medical Sciences of Effectiveness clinical teaching. Educational Developement of Jundishapur. 2017:7(4):307-17 [Persian]. 7-Mohammadi G, Mirshahi F, Movahedi A, Taghavi M, Pasha AM, Mardani M, et al. Nurses and midwives attitude of hospitals of Neyshabur city about spirituality and spiritual care. Medical Ethics. 2016;9(33):45-63 [Persian]. 8-Kavosi A, Saadati M, Movahedi A, Farahnia M, Mohammadi G, Aghababayan A, et al. Physical Activity Enhances Self-Esteem of Male College Students; a Randomized Controlled Trial. International Journal of Travel Medicine and Global Health. 2015;3(2). 9-SalmaniMud M, Parviniannasab A, Kavosi A, Mohammadi G, Movahedi A, Saadati M, et al. Barriers to Lack of Implementation In-Service Training by nurses at the Bedside Patients. Advances in Environmental Biology. 8(21) October 2014, Pages: 954-959.

سوابق اجرایی

1-عضو هیئت علمی گروه هوشبری دانشکده علوم پزشکی نیشابور از شهریور 1393 تا کنون

2-استاد مشاور دانشجویان دانشکده علوم پزشکی نیشابور از مهر 1394 تا کنون

3-عضو بسیج اساتید دانشکده علوم پزشکی نیشابور از 8/93 تا کنون

4-عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی نیشابور از مرداد 1395 تا کنون

5-عضو کمیته تالیف و ترجمه دانشکده علوم پزشکی نیشابور از مرداد 1395 تا کنون

6-عضو کمیته آموزش بیمارستان 22 بهمن نیشابور از شهریور 1395 تا کنون

7-مسئول واحد توسعه آموزش بالینی بیمارستان 22 بهمن، دانشکده علوم پزشکی نیشابور از 17/6/94 تا 29/01/95

8-مدرس دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان در دانشکده علوم پزشکی نیشابور از 19/08/1395 تا کنون

9-عضو کارگروه تخصصی پژوهش های پرستاری، دانشکده علوم پزشکی نیشابور، از 15/12/94 تا کنون

10-داور علمی کمیته تحقیقات دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور 11-عضو کمیته علمی دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی نیشابور  

سوابق فرهنگی

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی در لینک زیر موجود است.


فایل برنامه هفتگی

پیوند های مفید