تقویم روز
امروز دوشنبه 1 بهمن ماه 1397 ساعت 04:30 ق ظ

 


 

 

معاون توسعه مدیریت و منابع

 رضا مبارکی

کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

شماره تلفن :42627502-051

شماره نمابر :42627524-051
پست الکترونیک
Mobarakir1@nums.ac.ir

www.3dots.ir