سرپرست دانشکده علوم پزشکی نیشابور در جلسه مشترک با رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر نیشابور گفت: ایجاد و توسعه زیر ساخت های گردشگری سلامت نیشابور در سطح ملی و بین المللی، عزم راسخ تمامی مسئولان این شهر را می طلبدو مستلزم هم افزایی و همکاری مسئولان نیشابور به ویژه شورای اسلامی شهر و شهرداری با دانشکده است. 

سرپرست امور بین الملل دانشکده در ادامه با اشاره به جایگاه درخشان علمی، تاریخی، مذهبی، فرهنگی و تمدن کهن نیشابور، ضمن ارائه گزارشی از زیرساخت‌های موجود و موردنیاز درخصوص جذب دانشجوی خارجی و گسترش فعالیت های حوزه گردشگری سلامت در دانشکده، بر لزوم همکاری های مشترک در نیشابور برای توسعه گردشگری سلامت در سطح ملی و بین المللی تاکید کرد. 

سید مومن حسینی رئیس شورای اسلامی شهر همچنین به ضرورت توسعه زیرساخت های حوزه گردشگری و به ویژه گردشگری سلامت با توجه به جایگاه برجسته نیشابور با وجود شخصیت های بزرگی همانند خیام، عطار، امامزادگان محمد و ابراهیم محروق، بانو پسنده و بانو شطیطه و سایر علما، اندیشمندان و ادبا در طول تاریخ کهن نیشابور تاکید کرد و ادامه داد: آماده هر گونه همکاری با دانشکده درخصوص توسعه گردشگری سلامت نیشابور در سطح ملی و بین المللی و جذب دانشجوی خارجی برای گسترش گردشگری در نیشابور هستیم.

در پایان سایر اعضای شورای اسلامی شهر نیز بر لزوم انجام فعالیت های مشترک دوجانبه بین شورا و دانشکده در راستای اهداف بین المللی سازی برای پیشرفت و رشد جایگاه علمی نیشابور تأکید کردند و چالش ها و ضرورت ها در خصوص زیرساخت های موجود و موردنیاز نیشابور برای جذب دانشجوی خارجی و توسعه گردشگری سلامت در سطح ملی و بین المللی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

جلسه مشترک سرپرست دانشکده علوم پزشکی نیشابور با رئیس و اعضای شورای شهر  به همّت اداره امور بین الملل، دوشنبه سی ام خردادماه سال جاری در سالن جلسات ستاد مرکزی برگزار شد.