دکترهادی حسین زاده درگفتگو با وب دا بیان کرد: همكاري و مشاركت تيمي كارشناس اداره غذا و چاپ مقاله علمي بهينه سازي فرايند استخراج آنتي اكسيدان از كنجاله ذرت با استفاده از ميدان الكتريكي پالسي در مجله Ifst انگلستان انجام شد.

کارشناس اداره نظارت برموادغذایی ادامه داد: ميدان الكتريكي پالسي فرآيندي است كه ميدان هاي الكتريكي با پالس هاي قوي، با اعمال پالس هاي با ولتاژ بالا توسط دو الكترود در مواد غذايي صورت مي گيرد. اين فرايند در حرارت معمولي در مدت زمان كمتر از ١ثانيه اعمال مي شود و سبب به حداقل رساندن ميزان از دست رفتن انرژي و ارزش تغذيه اي به دليل جلو گيري از اثر حرارت دادن مواد غذايي مي شود. اساس اين روش اعمال انرژي الكتريكي با استفاده از ميدان الكتريكي و ايجاد روزنه در غشاي سلول است.

مهندس سید محمد حسینی افزود: تيمار با ميدان الكتريكي پالسي در دماهاي پايين باعث تخريب آنزيم و پروتئین نمي شود  و براي استخراج تركيبات با ارزش موثر مي باشدو همچنين مي توان از اين فرايند در استخراج تركيبات داخل سلولي استفاده نمود.

دکتر هادی حسین زاده درپایان  خاطر نشان کرد: تكنولوژي PEFبيشتر براي فراوري مواد غذايي مايع و نيمه مايع استفاده مي گردد و استفاده آن را در سطح آزمايشگاهي نشانگر پتانسيل اين تكنولوژي دانست.