معاون غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی از بازدیدهای مکرر کارشناسان آزمایشگاه این معاونت از واحد های تولیدی مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی جهت دستیابی به خدمات آزمایشگاهی دقیق و قابل استناد توسط کارشناسان آزمایشگاه معاونت، خبر داد.

ارائه خدمات آزمایشگاهی دقیق و قابل استناد در زمینه کنترل مواد غذایی، آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی مستلزم رعایت حداقل پیش نیازها و الزامات براي برقراري شرایط و عملیات مناسب و مطلوب آزمایشگاهی است.

رییس آزمایشگاه ادامه داد: استقرارglp، راهنمایی  برگرفته از استانداردهاي ملی و بین المللی و اطلاعات و دست یافته هاي علمی و تخصصی در زمینه شرایط مطلوب آزمایشگاهی با نظر کارشناسی می باشد و  این امکان را براي آزمایشگاهها فراهم می آورد  تا علاوه بر آگاهی از برقراري الزامات زیرساخت، طراحی و چیدمان تجهیزات و کالیبراسیون، شرایط انجام آزمون و صحه گذاري،  به مجموعه اي از نکات مهم در رابطه با ایمنی و روند ایجاد مستندات، سوابق و نحوه حفظ و نگهداري آنها نیز دست یابند.

مهندس الهه کارگزار ادامه داد: در همین راستا بازدید های مکرر و ممیزی کارخانه ها توسط کارشناسان آزمایشگاه معاونت غذا و دارو از آزمایشگاه های واحد های تولیدی مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی جهت دستیابی به خدمات آزمایشگاهی دقیق و قابل استناد انجام و آزمایشگاه واحدهای تولیدی رتبه بندی می شوند.

دکترحسین زاده درپایان خاطرنشان کرد: تعداد بازدیدها توسط کارشناسان آزمایشگاه در سال گذشته حدود 100 مورد بوده است که امید است با کنترل آزمایشگاه واحدهای تولیدی توسط کارشناسان آزمایشگاه معاونت بتوانیم به اهداف عالی سازمان دست یابیم.