روابط عمومی معاونت تحقیقات وفناوری دانشکده علوم پزشکی نیشابور از نشست تعاملی مدیر اداره فناوری سلامت، مدیر ارتباط با صنعت و رئیس مرکز رشد دانشکده علوم پزشکی نیشابور با مدیر عامل شهرک صنعتی خیام خبر داد.
مدیراداره فناوری سلامت، دکترصفورا جوان با قدردانی از همکاری وحمایت مدیرعامل شهرک صنعتی مهندس سکینه چمبری، توضیحاتی در خصوص فعالیت اداره توسعه فناوری سلامت دانشکده علوم پزشکی نیشابور و واحدهای زیرمجموعه آن بیان داشت و افزود: باتوجه فعال شدن واحدهای ارتباط با صنعت و اخذ مجوز مرکز رشد امیدوار هستیم بتوانیم تعاملی همه جانبه درقالب تفاهم نامه با شهرک صنعتی داشته باشیم تا گامی موثر درجهت پروژه های محصول محور،شرکت های دانش بنیان وحرکت به سوی دانشگاه نسل سوم برداریم.
رئیس مرکز رشد دانشکده علوم پزشکی نیشابور مهندس مهرزاد ابراهیم زاده درادامه با ارائه توضیحاتی در خصوص بسترها و خدمات قابل‌ارائه در مرکز رشد دانشکده، به ارایه نحوه فعالیت هسته های فناور مستقر در مرکز و نحوه همکاری با شهرک صنعتی خیام پرداخت و افزود: امیداست با ظرفیت سنجی های صورت گرفته و بهره گیری از پتانسیل های آزمایشگاهی و تحقیقاتی اعضای هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی نیشابور، در کنار همکاری دوجانبه با شهرک صنعتی خیام بتوانند ارتباطی ساختاریافته را بین صنعت، مرکز رشد دانشکده و مراکز دانش‌بنیان و استارتاپ ها ایجاد کنند.
دراین دیدار مسئول ارتباط با صنعت مهندس مهدی جلالی نیز با ابراز خرسندی از تعامل ایجاد شده باصنعت افزود: دفترارتباط با صنعت دانشکده امادگی خود رابرای انجام پروژه های مشترک وبرگزاری برخی کلاس های آموزشی اعلام می کند و امید است با تعاملی همه جانبه با شهرک صنعتی با استفاده از توانمندی هاوتجربیات دو طرف بتوانیم کمکی به حل چالش های دانشگاه وصنعت ودرنهایت جامعه داشته باشیم.
درانتها مدیرعامل شهرک صنعتی نیشابور با ابراز خرسندی از تعامل و نشست صورت گرفته بیان کرد: شهرک صنعتی حمایت وهمکاری خود را در بهره‌گیری از توانمندی‌های علمی دانشگاه در تعامل با صنعت و حل مشکلات جامعه و نیز خلق ثروت اعلام می دارد و می تواند برنامه ریزی در خصوص بازدید وکسب تجربه عملی برای اساتید دانشکده و واحدهای فناور مستقر در مرکز رشدکه تمایل به گسترش فعالیت کسب و کار و حضور در محدوده شهرک‌های صنعتی وبازار دارند را داشته باشد.