معاون تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی نیشابور با صدور حکمی مهندس مهرزاد ابراهیم زاده را به عنوان به عنوان سرپرست مرکز رشد فناوری سلامت دانشکده علوم پزشکی نیشابورانتخاب کرد. به گزارش وب دا متن ابلاغ صادر شده بدین شرح است: 

جناب آقای مهندس ابراهیم زاده عضو محترم هیات علمی

با سلام و احترام؛

با توجه به تجربه، توانایی و تخصص جناب عالی به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست مرکز رشد فناوری سلامت دانشکده علوم پزشکی نیشابور منصوب می شوید. امید است با توکل بر خداوند متعال در جهت انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید. در این راستا انتظار می رود با استفاده از ظرفیت های موجود در راستای اجرایی نمودن موارد زیر گام بردارید:

1. اداره کلیه امور مرکز رشد برطبق اساسنامه، آیین نامه های مصوب و مصوبه های هیأت امنا

۲. پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه و ارائه به شورای مرکز رشد

٣. حمایت و نظارت بر فعالیت واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد در جهت حصول اطمینان از انطباق فعالیت ها و اهداف پیش بینی شده

۴. ایجاد زمینه های لازم برای ارتقا و توسعه واحدهای فناوری

۵. برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم در رابطه با تأمین بودجه و تقویت بنیه مالی و جذب امکانات برای مرکز رشد

6. عقد قرارداد به نمایندگی از مرکز رشد باکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی

۷. ارائه گزارش عملکرد سالیانه مرکز رشد به شورای مرکز رشد

۸. تهیه تراز مالی سالانه مرکز رشد

 

                                                                                                      دکتر علی اکبر محمدي

                                                                                                                                              سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری