نام و نام خانوادگی : شایان زنگنه

سمت : کارشناس بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

کارشناس سامانه سامد

پست الكترونیك :   zanganesh1@nums.ac.ir 

تلفن   42627512   نمابر  42627512 داخلی 

Image

ستاد مرکزی دانشگاه :
نیشابور، ابتدای شهرک فرهنگیان، میدان معلم

تلفن : 23-42627521-051

ارتباط با روابط عمومی:42627503-051

نمابر : 051-42627500

رایانامه : info@nums.ac.ir

کد پستی : 93186-14139

دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی نیشابور

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر