مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی در گفتگو با وب دا گفت: جلسه بررسی کمبود نیروی انسانی در بحران کویید 19، روز سه شنبه دوازدهم اسفند برگزار شد.

خدیجه احمدی با قدردانی و تشکر از زحمات کارکنان معاونت درمان در مقابله با بحران کویید 19، به ارائه گزارشی از عملکرد مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی در تامین نیرو پرداخت.

 وی گفت: با توجه به امکان شیوع موج چهارم کرونا همکاران معاونت درمان و توسعه با توجه به استاندارد و نُرم بیمارستانی و ضریب احتمالی درگیری همکاران با ویروس کرونا، در خصوص وضعیت موجود و پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز اقدام نمایند.

دکتر مشار موحد معاون درمان دانشکده نیز در ادامه گفت: با توجه به لزوم  بکارگیری نیروهای کارآمد و توانمند، جهت تمدید طرح در رشته های درمانی مکلف به تهیه چک لیست ارزیابی عملکرد کارکنان طرحی می باشیم.

در این جلسه معاون درمان و رئیس بیمارستان حکیم و نماینده بیمارستان 22 بهمن و حراست و بازرسی حضور داشتند.