معاون درمان دانشکده علوم پزشکی با صدور ابلاغی دکتر نسیم پورعلیزاده را به سمت مدیر درمان منصوب کرد. متن ابلاغ بدین شرح است:

خانم دکتر نسیم پورعلیزاده

فوق تخصص محترم نوزادان و عضو محترم هیئت علمی

نظر به تعهد، شایستگی و تجربه ارزشمند سرکارعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان مدیر درمان منصوب می شوید. امید است که در راستای اهداف کلان دانشکده و در اجرای وظایف و تحقق چشم انداز آینده، تلاش و اهتمام ویژه ای داشته باشید.

بدینوسیله پاره ای از انتظارات اینجانب در بیان وظایف مدنظر از سرکارعالی به حضور اعلام می دارد:

  • تنظیم برنامه های درمانی بیمارستان های تابعه، مطابق با آخرین دستورالعمل های ابلاغی وزارت و نظارت بر حسن اجرای آنها
  • برنامه ریزی جهت توسعه مراكز درمانی در راستای نظام سطح بندی خدمات درمانی كشور
  • مطالعه، بررسی وبرنامه ریزی در مورد بالاترین سطح كمی و كیفی ارایه خدمات درمانی به اقشار مختلف جامعه
  • برآورد و تامین نیروهای عمومی و تخصصی پزشکی و پیراپزشکی و نظارت بر به روزرسانی سامانه های مرتبط
  • برنامه ریزی لازم جهت افزایش درآمد و كاهش هزینه مراكز درمانی تابعه
  • هماهنگی با معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در نحوه تامین وتوزیع نیروی انسانی و منابع مالی در مراکز درمانی تابعه
  • نظارت بر حسن اجرای تامین و توزیع نیروی انسانی و تجهیزات لازم مراكز درمانی تابعه بر اساس نظام سطح بندی خدمات درمانی
  • نظارت و پایش مداوم برنامه های اعتباربخشی ملی و اموزشی بیمارستان های تحت پوشش

 

دکتر قاسم مشارموحد

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی