معاون درمان دانشکده از برگزاری کمیته ارتقای اورژانس با حضور رئیس دانشکده روز یکشنبه سوم اسفند خبر داد.

دکتر قاسم مشارموحد هدف از برگزاری این جلسه را خدمات ارائه شده در بخش های اورژانس مراکز عنوان کرد.

وی با اشاره به بررسی شاخص های بخش اورژانس مراکز و بررسی چالش های موجود افزود: در این جلسه نحوه ارائه خدمت توسط پزشکان بررسی و راهکارهای نحوه ارائه خدمات ایمن در بخش اورژانس بیمارستان های تحت پوشش دانشکده شفاف شد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی در ادامه بیان کرد: با توجه به اهمیت جایگاه اورژانس و به عنوان اولین نقطه ارتباط با بیمار، بایستی شاخص ها به صورت دوره ای بررسی گردد و نظارت بر بهبود آنها در اولویت کار قرار گیرد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی نیز در ادامه اهمیت رعایت ایمنی بیمار در طول اعزام و انتقال از مرحله پیش بیمارستانی به بیمارستان و مراکز را بسیار مهم دانست و مورد تأکید روسای دو مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی 22 بهمن و حکیم قرار گرفت.

معاون درمان در پایان گفت: با توجه به فرا رسیدن چهارشنبه پایان سال و ایام نوروز، حوزه درمان دانشکده برنامه ریزی های لازم را انجام و آمادگی کامل را دارد.

جلسه آتی کمیته ارتقای اورژانس با دستور کار بررسی شاخص های اورژانس از 25 اسفندماه 99 تا 15 فروردین ماه 1400 برگزار خواهد شد.