سرپرست معاونت درمان دانشکده از برگزاری اولین جلسه ارتقای اورژانس بیمارستانی در سال 1399 خبر داد.

دکتر قاسم مشارموحد به وب دا گفت: در این جلسه به بررسی برنامه عملیاتی اورژانس بیمارستانی پرداخته شد و لزوم ارائه خدمت ایمن، با هدف بهبود کیفیت خدمات بیماران و کاهش زمان انتظار ویزیت بیماران در اورژانس بیمارستانی تاکید شد.

وی خاطر نشان کرد: در این جلسه همچنین شاخص های اورژانس بیمارستانی در سال ۹۸ بررسی و درباره نحوه جمع آوری صحیح و دقیق آمار و اطلاعات و ثبت آن ها در سامانه آمار و اطلاعات معاونت درمان وزارت بهداشت، بحث و تبادل نظر شد.

بخش اورژانس نخستین نقطه تماس بیماران با سیستم ارائه خدمات درمانی می باشد و از مهم ترین بخش های درمانی بیمارستان است که انجام مراقبت سریع، با کیفیت وموثر و فرایند های متعدد و پیچیده در آن، جایگاهی مهم وحساس در نظام بهداشتی ودرمانی دارد