معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی دانشکده مرکز خدمات جامع سلامت شماره دوشهری(لطفی۲) را علمی ترین مرکز ساخته شده دانست.

جواد مسیح آبادی در مراسم افتتاح مرکز مذکور، ضمن خیر مقدم به مدیران و خیرین محترم چمع شدن همه حاضرین را به واسطه نگاه پرمهر خیرین دانست و افزود: امروز شاهد افتتاح علمی ترین مرکز خدمات جامع سلامت در این مکان هستیم وی اصول مراقبت های اولیه بهداشتی اعلام شده توسط سازمان جهانی بهداشت را برشمرد و ارائه خدمت به مردم منطقه را نشانه تحقق اصل اول یعنی عدالت اجتماعی دانست. وی تفاهم آموزش و پرورش را با دانشکده علوم پزشکی با پیگیری و حضور شورای شهرنشانه هماهنگی بین بخشی یعنی دومین اصل مراقبت های بهداشتی اولیه و مشارکت خیرسلامت را نیز نشانه  مشارکت اجتماعی یعنی سومین اصل سازمان جهانی بهداشت برشمرد.وی تکنولوژی آموزشی مناسب را نیز چهارمین اصل مراقبت های بهداشتی اولیه دانست که در این مرکز رعایت شده است.

مسیح آبادی حمایت طلبی و پیگیری را از اصول مهم جذب اعتبار و تشکیل زیرساخت های مناسب حوزه سلامت دانست و خاطرنشان کرد: در طی یکسال اخیر هفده هزار مترمربع فضای بهداشتی، درمانی وآموزشی در حوزه سلامت  تکمیل و ساخت 26هزار مترمربع نیز آغاز شده است. وی از حمایت های معاون محترم استاندارو فرماندار  وزیرمحترم بهداشت و معاونین بهداشت و درمان تشکر کرد و افزود: در بخش تجهیزات مقابله باکرونا هم رقم  خوبی در نیشابور جذب و هزینه شده است وی در ادامه ساخت مرکز خدمات جامع سلامت دوشهری(لطفی۲)را باحدود 25میلیارد ریال هزینه از طرف حاج مصیب لطفی در کنار اعتبارات دولتی، باعث برکت و خدمت به۳۵هزار نفر مردم عزیز منطقه فردوسی جنوبی دانست. و از کلیه دست اندرکاران و کارکنان حوزه سلامت بابت ساخت، تجهیزوراه اندازی این مرکز تشکر کرد.